การส่งออกรายชื่อนักเรียนเป็นไฟล์ Excel

กลุ่มบริหารงานวิชาการ : ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

เข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

01-login1. คลิกที่เมนู บริหารงานวิชาการ

2. คลิกเมนู ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

Read more

การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน

กิจการนักเรียน : การเข้าชั้นเรียน (รายชั่วโมง)

การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน คือ การบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง สามารถเก็บบันทึกเป็นรายงานการเข้าเรียน ตรวจสอบการขาดเรียน เพื่อช่วยในระบบติดตามและช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีขั้นตอน ดังนี้

เข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

01-login Read more

การเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า

การมาเรียน (เข้าแถวเช้า) คือ การบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในช่วงเข้าแถวหน้าเสาธง สามารถเก็บบันทึกเป็นรายงานการเข้าเรียน ตรวจสอบการขาดเรียน เพื่อช่วยในระบบติดตามและช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีขั้นตอนเข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

กิจการนักเรียน : การมาเรียน (เข้าแถวเช้า)

1. เข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

01-login2. คลิกที่เมนู บริหารงานวิชาการ >> การมาเรียน(เข้าแถวเช้า)

3. เลือกเมนูที่ต้องการทำงาน

Read more

โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา : SMSS

โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System:SMSS)

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 15 ระบบเป็นระบบ All in one เข้าระบบ (Log in) ครั้งเดียวใช้ได้ทุกระบบ ตามสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลระบบ โรงเรียนต่างๆ สามารถเลือกใช้ตามความพร้อม หรือเปิดใช้ทุกระบบ อันจะเป็นการช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายในสถานศึกษา ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูง รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถใช้ได้ทั้งในระบบ Offline/Online