ระบบการประเมินผลการเรียน SGS


ระบบ SGS  เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา  ทั่วประเทศ ของสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมา  และ จะมีการปรับปรุงเรื่อยไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียน ที่อยู่ในระบบเปิด โดยการประเมินผลผ่านอินเตอร์เน็ต และ ทำให้ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็ว  และทันสมัยมากยิ่งขึ้น  และนักเรียนยังสามารถดูผลการเรียนด้วยตนเองได้อีกด้วย

การประมวลผลการเรียน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการเรียนการสอน เพราะเป็นส่วนที่สะท้อนถึงความสำเร็จ ความล้มเหลว หรือความบกพร่องของกระบวนการเรียนการสอน เช่น สะท้อนให้ทราบว่า การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านประสบผลสำเร็จเพียงใด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีเพียงใด หรือไม่  และจุดประสงค์การเรียนรู้ เหมาะสมดีแล้ว หรือควรปรับเปลี่ยน  โดยวัดผลการเรียนรู้จะอยู่ในรูปแบบของผลคะแนน  ผู้ประมวลผลคะแนน คือ  ครูผู้สอนที่ทำการสอนในรายวิชานั้น

การประมวลผลการเรียน  จะเริ่มจากการบันทึกคะแนน เป็นส่วน ๆ แล้วเมื่อสิ้นภาคเรียน  จึงนำผลคะแนนทั้งหมด ไปคำนวณ ออกมาเป็นคะแนนรวม  และประมวลผลการเรียนเป็นระดับผลการเรียน ซึ่งในระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา การบันทึกผลคะแนนส่วนใหญ่ จะมาจากการที่ครูผู้สอนจดบันทึกผลคะแนนลงในสมุดสำหรับบันทึกคะแนน  คำนวณผลคะแนนรวม  และทำการส่งผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชานั้นให้กับฝ่ายวิชาการเพื่อรวบรวมคะแนน แต่ละภาคเรียนของนักเรียน  จึงมีการประกาศผลการเรียนให้นักเรียนทราบ

ใส่ความเห็น