สาธิตขั้นตอนการติดตั้งภาษาไทยสำหรับ Joomla

สื่อประกอบการเรียนการสอน
สาธิตขั้นตอนการติดตั้งภาษาไทยสำหรับ Joomla
รายวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บ รหัสวิชา ง 31202
โดยนายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูชำนาญการพิเศษ