การเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า

การมาเรียน (เข้าแถวเช้า) คือ การบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในช่วงเข้าแถวหน้าเสาธง สามารถเก็บบันทึกเป็นรายงานการเข้าเรียน ตรวจสอบการขาดเรียน เพื่อช่วยในระบบติดตามและช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีขั้นตอนเข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

กิจการนักเรียน : การมาเรียน (เข้าแถวเช้า)

1. เข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

01-login2. คลิกที่เมนู บริหารงานวิชาการ >> การมาเรียน(เข้าแถวเช้า)

3. เลือกเมนูที่ต้องการทำงาน

02

4. กรณีเลือก บันทึกการมาเรียนวันปัจจุบัน

4.1 เลือกห้องที่ต้องการ

034.2 เลือกประเภทการเรียนของนักเรียนแต่ละคน แล้วบันทึกข้อมูล

04

5. กรณีเลือก บันทึกการมาเรียนย้อนหลัง

05

6. เลือกประเภทการเรียนของนักเรียนแต่ละคน แล้วบันทึกข้อมูล

04

7. การดูรายงานการมาเรียนตอนเช้าของนักเรียน

06

7.1 รายงานมาเรียนประจำวัน

07

08

7.2 รายงานการมาเรียนตามห้องเรียน09 107.3 รายงานมาเรียนรายบุคคล

111

12  13