วิดีโอ,เสียง กรรมการประเมิน (OBECQA) สตรีสิริเกศ

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล

วิดีโอ

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

เสียง

➡ : ไฟล์เสียง

หมายเหตุ :  เริ่มบันทึกตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป