การเช็คชื่อนักเรียนตอนเช้า

การมาเรียน (เข้าแถวเช้า) คือ การบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในช่วงเข้าแถวหน้าเสาธง สามารถเก็บบันทึกเป็นรายงานการเข้าเรียน ตรวจสอบการขาดเรียน เพื่อช่วยในระบบติดตามและช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีขั้นตอนเข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

กิจการนักเรียน : การมาเรียน (เข้าแถวเช้า)

1. เข้าระบบ SMSS โดยเข้าที่ URL : http://eoffice.ssk.ac.th

01-login2. คลิกที่เมนู บริหารงานวิชาการ >> การมาเรียน(เข้าแถวเช้า)

3. เลือกเมนูที่ต้องการทำงาน

Read more