การใช้โปรแกรม Easy Css Menu

สื่อประกอบการเรียนการสอน
การใช้โปรแกรม Easy Css Menu สำหรับงานโปรเจค
รายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษา html รหัสวิชา ง 31201
โดยนายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
 

สาธิตการจัดการ User ของ Joomla

สื่อประกอบการเรียนการสอน
สาธิตการจัดการ User ของ Joomla
รายวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บ รหัสวิชา ง 31202
โดยนายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูชำนาญการพิเศษ

สาธิตขั้นตอนการติดตั้งภาษาไทยสำหรับ Joomla

สื่อประกอบการเรียนการสอน
สาธิตขั้นตอนการติดตั้งภาษาไทยสำหรับ Joomla
รายวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บ รหัสวิชา ง 31202
โดยนายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูชำนาญการพิเศษ

สาธิตการตั้งค่า Web Offline สำหรับ Joomla

สื่อประกอบการเรียนการสอน
สาธิตการตั้งค่า Web Offline สำหรับ Joomla
รายวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บ รหัสวิชา ง 31202
โดยนายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูชำนาญการพิเศษ

สาธิตขั้นตอนการติดตั้ง CMS Joomla

สื่อประกอบการเรียนการสอน
สาธิตขั้นตอนการติดตั้ง CMS Joomla
รายวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บ รหัสวิชา ง 31202
โดยนายภูเบศ เศรษฐบุตร ครูชำนาญการพิเศษ