โรงเรียนมาตรฐานสากล

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระบบการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระบบการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน

การเช็คชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน คือ การบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง สามารถเก็บบันทึกเป็นรายงานการเข้าเรียน ตรวจสอบการขาดเรียน เพื่อช่วยในระบบติดตามและช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีขั้นตอน ดังนี้