โรงเรียนมาตรฐานสากล

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระบบการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระบบการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ