โรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารอบรม OBECQA โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ Download ...
อ่านเพิ่มเติม
เอกสารประกอบการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มขน (Intensive School) โดย ดร.นิพนธ์ เสือก้อน วันที่ 22-24 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ Download : @ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล วิดีโอ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 เสียง :arrow: : ไฟล์เสียง หมายเหตุ :  เริ่มบันทึกตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ...
อ่านเพิ่มเติม